Service norm

Arbowet
Met de komst van de vernieuwde wet op arbeidsomstandigheden kortweg “Arbo” wet genoemd, is de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers aanzienlijk verscherpt. De werkgever is op grond van dit besluit verplicht om aan werknemers uitsluitend arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen die aan bepaalde minimum eisen voldoen. Onder arbeidsmiddelen worden verstaan: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten en gereedschappen.

NEN 3140
Bepaalde voorschriften om optimale veiligheid en gezondheid te waarborgen staan vermeld in normteksten. Eén daarvan is de NEN 3140, waarin staat dat elektrisch handgereedschap op veiligheid geïnspecteerd en geregistreerd moet worden.

De hiervoor bevoegde elektro-technische monteur is verantwoordelijk voor het keuren van gereedschappen met het oog op de elektrische veiligheid.

De inspectie hiervan bestaat uit:

  • Een visuele controle en het nakijken van de functies.
  • Een controle door meting en beproeving met de juiste apparatuur.

Dit betekent dat machines dienen te voldoen aan de minimum voorschriften zoals geformuleerd in de EG-richtlijn arbeidsmiddelen. De verplichting die daarin is opgenomen betreft het plegen van voldoende onderhoud tijdens de gehele gebruiksduur van machines.

Tevens moeten de arbeidsmiddelen blijven voldoen aan de minimum voorschriften die hier voor bestaan.

Wij inspecteren alle aangeboden volgens deze NEN3140 norm. De gecontroleerde machines worden voorzien van een inspectiesticker en een registratie-formulier. Hierop kunt u aflezen wanneer opnieuw de periodieke inspectie dient plaats te vinden. Voor het uitvoeren van deze inspectiebeurt brengen wij een kleine vergoeding in rekening.

AC keuringen voor service en kwaliteit
Een goed stuk gereedschap / apparatuur is het halve werk.
Wij kunnen, met een snelle goede service, er voor zorgen dat u beschikt over gereedschap en / of apparatuur dat voldoet aan de laatst gestelde eisen.

Algemene voorwaarden

Neem contact op met 
AC Keuringen
Eikstraat 22
3434 TE Nieuwegein

Tel: (+31) 6 3942 3765
E-mail: info@ac-keuringen.nl

Search